กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคันที โสมชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนวลจันทร์ สำนึก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภา มุ่งนากลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภากร นีละวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิศ ผิวหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้อมจิต ศรีอาจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนีย์วรรณ สามารถ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรุ่งชัย ศิริบำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุพยง ทัศคร

ครูชำนาญการ

นางชุติมา ลายทอง

ครูชำนาญการ

นางวรงค์นุช ก้อนตาล

ครูชำนาญการ

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม

ครูชำนาญการ

นางสาววรวรรณ ราชพิลา

ครูชำนาญการ

นางสาวขจีนุช ดาโอภา

ครูชำนาญการ

นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์

ครู

นายนัฐพล นามวงค์เนาว์

ครู

นางสาววนัสนันท์ ไตรธิเลน

ครู

นางสาวกีรติ พลศักดิ์ขวา

ครู