กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวประภากร นีละวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นางนวลจันทร์ สำนึก

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางวิภา มุ่งนากลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางพรพิศ ผิวหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางน้อมจิต ศรีอาจ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางทัศนีย์วรรณ สามารถ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวยุพยง ทัศคร

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางชุติมา ลายทอง

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางวรงค์นุช ก้อนตาล

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม

ครูชำนาญการ

นางสาววรวรรณ ราชพิลา

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวขจีนุช ดาโอภา

ครูชำนาญการ

นางสานุชิดา หาญมนตรี

ครูชำนาญการ

นางสาวกีรติ พลศักดิ์ขวา

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์

ครู

[email protected]

นายนัฐพล นามวงค์เนาว์

ครู

[email protected]

นางสาววนัสนันท์ ไตรธิเลน

ครู

[email protected]