กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางเนตรชนก แสนทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประยูร สิริโชควัฒนานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัฏฐกานต์ เหลาแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรณกฤต แสนพรหม

ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์

ครูชำนาญการ

นายวันเฉลิม โสตะวงค์

ครู

นายสุวัช มูลเมืองแสน

ครู

นายนวพล นรภาร

ครูอัตราจ้าง