กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางเนตรชนก แสนทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางนัฏฐกานต์ เหลาแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรณกฤต แสนพรหม

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายวันเฉลิม โสตะวงค์

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายสุวัช มูลเมืองแสน

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายประติมา เหลาแกล้ว

ครู

นายนวพล นรภาร

ครูอัตราจ้าง