กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติ นันตะสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประจักษ์ อุ่นใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ แก้วเสถียร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา แสงสิริวิชโย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุจจรี เหมะธุลิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรภัทร์ น้อยสา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพล

ครู

นางทัตพิชา ป้องเรือ

ครู