กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประจักษ์ อุ่นใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายกฤษณะ แก้วเสถียร

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางอรัญญา แสงสิริวิชโย

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางนุจจรี เหมะธุลิน

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายธีรภัทร์ น้อยสา

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพล

ครู

[email protected]

นางทัตพิชา ป้องเรือ

ครู

[email protected]

นางสาวชลดา ก้อนกั้น

ครูผู้ช่วย