กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายวัฒนา สุวรรณคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายจิโรจน์ อณาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุระ ศรีอิสาณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนัญชัย ทาบุดดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี

ครูชำนาญการ

นายอัษฎาวุธ คำเนียม

ครู

นายวิษณุพงษ์ มังศรี

ครู

นายฤชานนท์ ฤดีเลิศรุ่งเรือง

ครู