กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายวัฒนา สุวรรณคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นายธนัญชัย ทาบุดดี

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายพณัชกร โคตรบรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัษฎาวุธ คำเนียม

ครู

[email protected]

นายวิษณุพงษ์ มังศรี

ครู

[email protected]

นายฤชานนท์ ฤดีเลิศรุ่งเรือง

ครู

[email protected]

นายโกวิท พลราชม

ครู