กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสิริพรรณ นามละคร

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางธนตพร พูนปริญญา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบังอร ใจอ่อน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทร์จิรา พารา

ครูชำนาญการพิเศษ