แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อรายการข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O1โครสร้างองค์กรโครสร้างการบริหาร
O2ข้อมูลผู้บริหารคณะผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน
O5ข้อมูลการติดต่อติดต่อโรงเรียน
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้องกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา
O7ข่าวประขาสัมพันธ์+ เว็บไซต์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
+
Facebook โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
+
Facebook งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
O8Q&Aสอบถาม Q&A
O9Social Network+ เว็บไซต์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
+
Facebook โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
+
Facebook งานโสตฯ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อรายการข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี2566
O12รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายละเอียเงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานสรุปโครงการปีงบประมาณ 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน+ มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
+ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการเอกสารขั้นตอนการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายละเอียดสถิติ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
+ ความพึงพอใจการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
+ ความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล
O18E–Serviceระบบ E–Service ภายในโรงเรียน
ข้อรายการข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผน
การจัดหาพัสดุ
ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ข้อรายการข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ
2566
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
+ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
+
การพัฒนาบุคลากร
+
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
+
กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
+
การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
+ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
+ รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2565
+ สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อรายการข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
สถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม+ รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อรายการข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyรายละเอียดการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyรายละเอียดรายงานผลนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียดการดำเนินการ ประจำปี 2566
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลประจำปีรอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อรายการข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกสารประมวลจริยธรรม
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม+ คำสั่งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
+ ประกาศ Do and Don’t
+ รายละเอียดการขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐรายละเอียดการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
+ รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
+ คำสั่งโครงการโรงเรียนสุจริต
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการ