แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

[O1] :: โครงสร้างองค์กร
[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร
[O3] :: อำนาจหน้าที่
[O4] :: แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
[O6] :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[O8] :: Q&A (ถาม-ตอบ)
[O9] :: Social Network

[O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
[O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบระมาณ 2565
[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2565
[O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
[O14] :: มาตรฐานการให้บริการ
[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
[O17] :: E-Service
– ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
– ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O34] :: เจตจำนงของผู้บริหาร
[O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
[O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
[O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
[O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
[O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
[O42] :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
[O43] :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน