คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต. ดร.สุกิจ ศรีพรหม

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

เบอร์โทรศัพท์ 0817290276

นายอังกูล จันทวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานบุคคล

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0849578515

นายพัสกร ทวีกิตติเกษม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0817290636

นางฐปนีย์ นารี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0819743724

นายเกรียง ฐานวิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0818714700