คณะผู้บริหาร

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0817683094

นางเกษร หทัยภัทรพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0863925699

นายพัสกร ทวีกิตติเกษม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0817290636

นายอังกูล จันทวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0849578515

นางฐปนีย์ นารี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

[email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0819743724