คณะผู้บริหาร

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

นางเกษร หทัยภัทรพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายพัสกร ทวีกิตติเกษม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายอังกูล จันทวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางฐปนีย์ นารี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 0819743724
อีเมล์ : kaikeaw2518@gmail.com