กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ สาระวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอดิศักดิ์ บิดร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐ์ปพน จันทพรหม

ครูชำนาญการ