กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายจักรพันธ์ สาระวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายอดิศักดิ์ บิดร

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายณัฐ์ปพน จันทพรหม

ครูชำนาญการ