ติดต่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

 

ที่อยู่โรงเรียน

74/26 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

งานสารบรรณ                               042-713566

งานสารบรรณ (โทรสาร)             042-711788

ฝ่ายบริหารทั่วไป                            042-711586

ฝ่ายบริหารวิชาการ                       042-711844

ฝ่ายบริหารบุคคล                          042-704009

ฝ่ายแผนงาานและงบประมาณ    042-716796

ฝ่ายกิจการนักเรียน                      042-714450

SKR Map

แผนที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล