กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทิชา ธาตุระหัน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิโรจน์ เฉลยสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิวากร วงษ์เสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภาวนา พิฑูรนามิต

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเมฆา ดีสงคราม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศธร ศรีอาจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกรีฑา ภูผาดแร่

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวรจนี จันทวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางแก้วตา วรโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสรวงสมร อุทัยดา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสกลรัตน์ พันธุ์สันต์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ ผิวหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญญาภา ขาวไป๋

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสังวาลย์ พรมมีเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงฤดี แก้วเสถียร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัณธิมา กระเดา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุไรรัตน์ จันทไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชราวุฒิ พีระธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพร ศรีวรกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ส.อ.อุทัย มุ่งกั้นกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล ทองอุ่น

ครูชำนาญการ

นางสาวรจนา เพ็งเก่ง

ครูชำนาญการ

นายกฤษฎา ด้วงติลี

ครูชำนาญการ

นายวีระเดช เวี่ยนวิเศษ

ครูชำนาญการ

นางนัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ

ครูชำนาญการ

นางสาวชลฤชา คะสาราช

ครูชำนาญการ

นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม

ครู

นางสาวสุภัสสร สิงห์โส

ครู

นางสาวสุกัญญา วราพุฒ

ครู

นางพัฒนปภา ศิริมาลา

ครู

นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ

ครู

นายสุทธิชัย แสนท้าว

ครู

นายธนากร ใสส่อง

ครูผู้ช่วย

นายวิริทธิ์พล วิเศษฐี

ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลสิริ ปังอุทา

ครูผู้ช่วย