กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนันทิชา ธาตุระหัน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวทิวากร วงษ์เสน

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางภาวนา พิฑูรนามิต

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายเมฆา ดีสงคราม

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายพงศธร ศรีอาจ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายกรีฑา ภูผาดแร่

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวชวาลา ฤทธิ์ฤาชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางนราทิพย์ วรรณประสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางเสาวรจนี จันทวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางแก้วตา วรโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสรวงสมร อุทัยดา

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายสุพจน์ ผิวหอม

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางเบญญาภา ขาวไป๋

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสังวาลย์ พรมมีเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงฤดี แก้วเสถียร

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายนรเชษฐ์ วันวัฒน์สันติกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวกัณธิมา กระเดา

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวจุไรรัตน์ จันทไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายชราวุฒิ พีระธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวเบญจพร ศรีวรกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

ส.อ.อุทัย มุ่งกั้นกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายกฤษฎา ด้วงติลี

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางพรพิมล ทองอุ่น

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวรจนา เพ็งเก่ง

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางนัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวชลฤชา คะสาราช

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวสุกัญญา วราพุฒ

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อม

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายสุทธิชัย แสนท้าว

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวสุภัสสร สิงห์โส

ครู

[email protected]

นางสาวบุญญารัตน์ ทุมกิจจะ

ครู

[email protected]

นายธนากร ใสส่อง

ครู

นายวิริทธิ์พล วิเศษฐี

ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลสิริ ปังอุทา

ครูผู้ช่วย

นางสาวอารยา กลิ่นศรีสุข

ครูผู้ช่วย