กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิลาวัลย์ คงคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายประภาษ สมยาภักดี

ครูเชี่ยวชาญ

นางกิตติยา มุกดาประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิชัย นาคแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารากุล ชุมปัญญา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทรามาส เพ็ญสุภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา สุกรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์เทพ สารนอก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย นามสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฏฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรินยา สุตะโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ อัตศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรวดี ระภาเพศ

ครูชำนาญการ

นางสาวปาลิกา พืชสิงห์

ครูชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ ชโลธร

ครูชำนาญการ

นางสาวอภิญญา นามแสง

ครูชำนาญการ

นางสาวนิศากร วังคำ

ครู

นางสาวธัญชญา กระจายกลาง

ครู

นางสาววชิรญาพร ชำนาญเวช

ครู

นางสาววารุณี หน่อแก้ว

ครู

นางสาวรุ่งทิพย์ นาถโกษา

ครู

นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร

ครู

นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้

ครู