กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิลาวัลย์ คงคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นายประภาษ สมยาภักดี

ครูเชี่ยวชาญ

[email protected]

นางกิตติยา มุกดาประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายวุฒิชัย นาคแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวดารากุล ชุมปัญญา

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางภัทรามาส เพ็ญสุภา

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางนิตยา สุกรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายพงษ์เทพ สารนอก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย นามสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวณัฏฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางศรินยา สุตะโคตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ อัตศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรวดี ระภาเพศ

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวปาลิกา พืชสิงห์

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวปิยวรรณ ชโลธร

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวอภิญญา นามแสง

ครูชำนาญการ

[email protected]

นางสาวนิศากร วังคำ

ครู

[email protected]

นางสาวธัญชญา กระจายกลาง

ครู

[email protected]

นางสาววชิรญาพร ชำนาญเวช

ครู

[email protected]

นางสาววารุณี หน่อแก้ว

ครู

[email protected]

นางสาวรุ่งทิพย์ นาถโกษา

ครู

[email protected]

นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร

ครู

นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้

ครู

[email protected]

นางณัฏณันฐ์ เมืองขันธ์

ครูผู้ช่วย