บุคลากรทางการศึกษา

นางบุญถม ศรีแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญาพร คำทนต์

ครู

[email protected]

นางสาวโสภาพร อุ่นจางวาง

ครู

[email protected]

นางดีลาวรรณ์ พรหมจอม

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

[email protected]