บุคลากรทางการศึกษา

นางบุญถม ศรีแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญาพร คำทนต์

ครู

นางสาวโสภาพร อุ่นจางวาง

ครู

นางดีลาวรรณ์ พรหมจอม

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน