วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยในการพัฒนานักเรียน

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานาชาติในการพัฒนานักเรียน

เป้าประสงค์ (GOAL)

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

  1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลโลก (โดยมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความสามารถใช้สื่อ นวัตกรรมและใช้การวิจัยในการพัฒนานักเรียน
  4. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  5. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนานักเรียน

กลยุทธ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมและใช้การวิจัยใน การพัฒนานักเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายนานาชาติในการพัฒนานักเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยม SAKOLRAJ

ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ SAKOLRAJ Model
S = Successful มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
A = Accomplished ร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
K = Kindred กลมเกลียวกัน ฉันท์พี่น้อง
O = Out-standing ล้ำหน้าวิชาการ
L = Loyal ยึดมั่นในคุณธรรม
R = Resourceful หลากหลายวิทยบริการ
A = Artistic สร้างสรรค์ศิลปะ
J = Joyful เรียนรู้อย่างมีความสุข