ทำเนียบผู้บริหาร

ปี พ.ศ.ชื่อ-นามสกุลจำนวนครูจำนวนชั้นเรียนจำนวนห้องเรียนระดับชั้น
ก่อน 24541. พระครูดำ ไม่ปรากฏ 
2454-2461 2. ขุนบริริรักษ์สิกขาการไม่ปรากฏ