ปีผู้อำนวยการจำนวนครูจำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียนระดับชั้น
ก่อน 2454พระครูดำไม่ปรากฎ
2454-2461ขุนบริรักษ์สิกขาการไม่ปรากฎ
2461-2463ราชบุรุษทัศน์ วีระกุลป.1-ม.3
2463-2472ขุนภูมิศักดิ์ศึกษาการ
(สอน ภูมิศักดิ์)
910289ป.1-ม.4
2472-2482นายสนิท สุวรรณทัต 1510279ป.1-ม.6
2482-2483นายถวิล สุริยนต์ 1622321ม.1-ม.6
2483-2485นายสนอง สุขสมาน 169313ม.1-ม.6
2485-2487นายพิษณุ ชัชวาบปรีชา 159364ม.1-ม.6
2487-2490นายเรวัต ชื่นสำราญ 169275ม.1-ม.6
2490-2494นายเหลือ คำพิทักษ์ 159377ม.1-ม.6
2494-2503นายแก้ว อุปพงษ์ 1515611ม.1-ตว.1
2503-2511นายสุวิต โรจนชีวะ 108722197ม.ศ.1-ม.ศ.5
2511-2517นายสำเริง นิลประดิษฐ์ 108722197ม.ศ.1-ม.ศ.5
2517-2529นายมงคล สุวรรณพงษ์ 205723468ม.1-ม.5
2529-2533นายนิรัตน์ วิภาวิน 109723502ม.1-ม.6
2533-2535นายบุญธรรม กัลยาบาล 196723451ม.1-ม.6
2535-2538นายล้วน วรนุช 193743404ม.1-ม.6
2538-2541นางสุมาลี บุญยารมย์ 199783449ม.1-ม.6
2541-2544นายแสง ชานัย 172863976ม.1-ม.6
2544-2549นายเบญจกูล ศิริพรรณ 180804041ม.1-ม.6
2549-2553นายสมชาย โสมรักษ์ 188823938ม.1-ม.6
2554-2557นายประทวน สมบูรณ์ 195884182ม.1-ม.6
2557-2558นายวราพจน์ บุตรราช195884182ม.1-ม.6
2559-2561นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์210884182ม.1-ม.6
2561-2566นายยงค์ยุทธ์ เขื่อนขันธ์ 199963718ม.1-ม.6
2566-ปัจจุบันนายสุกิจ ศรีพรหม199963718ม.1-ม.6