กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล

ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกิตติพร อาจวิชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร อุทุมทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรินฐ์ญา พิลาวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาทิตยา อภิวาทนสิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญญาพร เรืองกรไกร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาพร วังคีรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรกนก คำเพชร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางผุสดี บุญหงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธินี บุพศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิจิตรา แก้วหล่อ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสินธุ์สมุทร นารี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายประพืช ขาวสุริจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุณยอร ขาวสุริจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ สมพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภร จันทนะชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประนอม ศรีสุภะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพัฒนา เครือคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธรรมนัด โถบำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปติพล มานิสสรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปริวรัญญา ผ่านสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสถาพร เดชโฮม

ครูชำนาญการ

นายธราดล ภูมิวงษ์

ครูชำนาญการ

นายอลงกรณ์ ดำรงไทย

ครูชำนาญการ

นายวีระพล สุวรรณชัยรบ

ครู

นายต่อศักดิ์ แสงวงค์

ครู

นางสาวภัทรวดี แสงกล้า

ครูผู้ช่วย