กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอานนท์ มโนธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

[email protected]

นางมณีรัตน์ วุฒิสาร

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสุชาดา เสียงเพราะ

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางเกษมณี เรืองเพชร

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นายประสาท พ่อคำจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางชุติมา รายณะสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสุพรรณา สุริรมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายทอง สิงจานุสงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารินทร์ จันตะเสน

ครูชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาวิตรี บำรุงรส

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายณพัชร เอกภูมิพัฒ

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายสายฝน กุละนาม

ครูชำนาญการ

[email protected]

นายทศพล สิงห์คำมา

ครู

นางสาวอาจรีย์ ฤทธิวงศ์

ครู

[email protected]

นางสาวกนกพร โถดาสา

ครูผู้ช่วย