กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอานนท์ มโนธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอรพิน พานพินิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี ศิลารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีรัตน์ วุฒิสาร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา เสียงเพราะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษมณี เรืองเพชร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสาท พ่อคำจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา รายณะสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณา สุริรมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายทอง สิงจานุสงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารินทร์ จันตะเสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

ครูชำนาญการ

นายณพัชร เอกภูมิพัฒ

ครูชำนาญการ

นายทศพล สิงห์คำมา

ครู

นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ

ครู

นายสายฝน กุละนาม

ครู

นางสาวอาจรีย์ ฤทธิวงศ์

ครู

นางสาวกนกพร โถดาสา

ครูผู้ช่วย