วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้มอบหมายให้ นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ