วันที่ 2 เมษายน 2566 นายยุงคยทธ์ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นประธานในกิจกรรม มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 โดยกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน แนวทางการปฏิบัติในการเรียนการสอน พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แนะนำข้อมูล โครงสร้างรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนของแผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ