วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายเมฆา ดีสงคราม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นำนักเรียนเข้ารับรางวัลดังนี้
๑.นายจักรภัทร วงศ์มีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๕ (SMTE)
ได้รับพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา