ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  พร้อมปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง สามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ