วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางฐาปนีย์ นารี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการเรียน วิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม