คำสั่งมอบหมายภารกิจดำเนินกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566