- รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน -

 Story Telling

ที่ รายการ #
1 Story Telling : P.1-3 Primary (Lower)
2 Story Telling : P.4-6 Primary (Upper)
3 Story Telling : M.1-3 Secondary (Lower)
4 Story Telling : M.4-6 Secondary (Upper)

 Singing Competition

ที่ รายการ #
1 Singing Competition : P.1-3 Primary (Lower)
2 Singing Competition : P.4-6 Primary (Upper)
3 Singing Competition : M.1-3 Secondary (Lower)
4 Singing Competition : M.4-6 Secondary (Upper)

 Impromptu Speech

ที่ รายการ #
1 Impromptu Speech : P.1-3 Primary (Lower)
2 Impromptu Speech : P.4-6 Primary (Upper)
3 Impromptu Speech : M.1-3 Secondary (Lower)
4 Impromptu Speech : M.4-6 Secondary (Upper)

 Spelling Bee

ที่ รายการ #
1 Spelling Bee : P.1-3 Primary (Lower)
2 Spelling Bee : P.4-6 Primary (Upper)
3 Spelling Bee : M.1-3 Secondary (Lower)
4 Spelling Bee : M.4-6 Secondary (Upper)

 Quiz

ที่ รายการ #
1 Quiz : P.4-6 Primary (Upper)
2 Quiz : M.1-3 Secondary (Lower)
3 Quiz : M.4-6 Secondary (Upper)

 Maths Project

ที่ รายการ #
1 Maths Project : P.4-6 Primary (Upper)
2 Maths Project : M.1-3 Secondary (Lower)
3 Maths Project : M.4-6 Secondary (Upper)

 Science Project

ที่ รายการ #
1 Science Project : P.4-6 Primary (Upper)
2 Science Project : M.1-3 Secondary (Lower)
3 Science Project : M.4-6 Secondary (Upper)

 Skit

ที่ รายการ #
1 Skit : M.1-3 Secondary (Lower)
2 Skit : M.4-6 Secondary (Upper)