กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนพพร ทิพย์สุวรรณ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม

นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ครู

นางชุติมา รายณะสุข

ตำแหน่ง : ครู

นายศักดา สินธุระวิทย์

ตำแหน่ง : ครู

นางจรีพร ราชพิลา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววชิราวรรณ นาระคล

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวดารรินทร์ จันตะเสน

ตำแหน่ง : ครู

นายเจษฎา สิงห์คำมา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอาจรีย์ ฤทธิวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นายณพัชร เอกภูมิพัฒ

ตำแหน่ง : ครู

นายประสาท พ่อคำจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

นายอานนท์ มโนธรรม

ตำแหน่ง : ครู

นางอรพิน พานพินิจ

ตำแหน่ง : ครู

นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางราตรี ศิลารักษ์

ตำแหน่ง : ครู

นางมณีรัตน์ วุฒิสาร

ตำแหน่ง : ครู

นางสุขาดา เสียงเพราะ

ตำแหน่ง : ครู

นายประสาท ศุภวิทยะ

ตำแหน่ง : ครู

นางเกษมณี เรืองเพชร

ตำแหน่ง : ครู

นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์

ตำแหน่ง : ครู

นางตติญา กาญจะนะกันโห

ตำแหน่ง : ครู