ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

ประกาศโรงเรียน(แยกตามห้องเรียนพิเศษ)

     pdf1. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program: EP )

     pdf2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)

     pdf3. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( Science Mathematics Technology and Environment : SMTE )

     pdf4. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( Science Mathematics Technology and Environment : SMTE )

     pdf5. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science : CS )

 

 ใบสมัคร(แยกตามห้องเรียนพิเศษ)

     pdf1. ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     pdf2. ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( MINI ENGLISH PROGRAM : MEP ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     pdf3. ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     pdf4. ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     pdf5. ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ใบรับรอง(แยกตามห้องเรียนพิเศษ)

     pdf1. หนังสือรับรองผลการเรียน ประกอบการสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)

     pdf2. หนังสือรับรองผลการเรียน ประกอบการสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)

     pdf3. หนังสือรับรองผลการเรียน ประกอบการสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)

     pdf4. หนังสือรับรองผลการเรียน ประกอบการสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)

     pdf5. หนังสือรับรองผลการเรียน ประกอบการสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS)

 

 

 

 

 

บทความล่าสุด

grade

Facebook Sakolraj

Templates by BIGtheme NET