กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางเนตรชนก แสนทิพย์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอดิศักดิ์ แสนทิพย์

ตำแหน่ง : ครู

นายธีรพันธุ์ จันทบุตร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรงค์

ตำแหน่ง : ครู

นายสุวัช มูลเมืองแสน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ดร.ประยูร ศิริวัฒนานนท์

ตำแหน่ง : ครู