ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
โทรศัพท์ : 081-0555965

นางเกษร หนุยจันทึก

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ : 081-2630891

นายธีระพล บัวดี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 087-9458135

นายสว่าง เหนือกลาง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 081-7391302

นายอังกูล จันทวงค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 084-9578515