เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติและสภาพทั่วไป

ประวัติและสภาพทั่วไป

โรงเรียน “ สกลราชวิทยานุกูล ” ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร ตั้งขึ้นครั...
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)           ภายในปี 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารกา...
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน :  รูปพระรามแผลงศร อักษรย่อโรงเรียน  :  ส.ก.ร. คติพจน์ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุ...
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ จำนวนครู ชั้นเรียน ห้องเรียน     ...
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กล่าวข้างต้น ได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ ด้านโรงเรียน          ...