รายชื่อสมาชิกชมรม ”ครูรักษ์สกลราชวิทยานุกูล”

เลขที่ ชื่อ – สกุล ประเภท ว.ด.ป เกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
001 นางธิยารัตน์   แก้วคล้ายขจรศิริ สามัญ 9 พ.ค. 2501

145/2 ถนนเลียงเมือง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

042-743388

089-722-5426

002 นายชัยวัฒน์   แก้วคล้ายขจรศิริ สมทบ 3 มิ.ย. 2500

145/2 ถนนเลียงเมือง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

042-743388

081-974-6251

003 นางระยงค์   จันทร์คามคำ สามัญ 9 มี.ค. 2494

528/1 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

042-736117

081-977-9734

004 นายวรเดช   จันทร์คามคำ สามัญ 21 ส.ค. 2488

528/1 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

042-736117
005 น.ส.ยุพาพรรณ   ฤทธิสิทธิ์ สามัญ 15 มี.ค. 2494

621/2 ถนนใจผาสุก

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

042-712136
006 นางวีระ   ชะตะนาวิน สามัญ 22 ส.ค. 2495

939/45 ถนนสุรนารายณ์

ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

042-731266

089-861-4146

007 นายประจักษ์   พรหมโคตรวงศ์ สามัญ 25 เม.ย. 2496

74/23 หมู่ 14 ถนนสุขเกษม

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

084-795-4900
008 นายเชี่ยวชาญ   ลุนจักร สามัญ 12 ธ.ค. 2495

901 หมู่ 10 ถนนสกล – นาแก

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-713524

081-964-5209

009 นายถนอม   จารุมณี สามัญ 14 ธ.ค. 2502

479 ถนนเจริญเมือง 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-711290

081-729-3330

010 นางดรุณี   จารุมณี สามัญ 6 พ.ย. 2499

479 ถนนเจริญเมือง 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-711290

087-214-2793

011 น.ส.จารุณี   บิดร สามัญ 27 ธ.ค. 2499

643/1 หมู่ 14 ถนน นิตโย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร

081-954-7736
012 น.ส.ทิพาพร   ศิริขันธ์ สามัญ 12 มี.ค.2494

419/1 ถนนสุขเกษม

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-714213

081-854-9001

013 นายชูวิทย์   ดาบสมเด็จ สามัญ 6 มิ.ย. 2495

247/1 ถนนกำจัดภัย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

081-574-3998
014 นางรุจิพัชญ์   อรุวีวัฒนานนท์ สามัญ 6 ก.พ. 2514

74/22 ถนนสุขเกษม

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-715742

081-052-4420

015 นางไพรินทร์   ตรงวัฒนาวุฒิ สามัญ 20 ธ.ค. 2497

143 หมู่ 2 หมู่บ้านไตรภพ ซอย4

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

086-613-8183
016 นางวนิชา   นาวีกิจ สามัญ 24 ต.ค. 2499

329/19 ซอยสันติภาพ ถนนนิตโย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

081-964-3739
017 นางนิกร   ชาญเชาว์ สามัญ 1 มิ.ย. 2494

26 หมู่ 1 ถนนราษฎร์เจริญ

ต.ท่าแร่ อ.เมือง 

จ.สกลนคร

086-233-1094
018 นางกุลภาภรณ์   เดชารัตน์ สามัญ 4 ก.ย. 2492

99/37 ซอยทรัพย์ไพลิน

ถนนเชียงราก – ธรรมศาสตร์

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

081-050-6577
019 นายนิคม   กายราช สามัญ 19 มี.ค. 2492

199 หมู่ 6 ถนนราษฏร์เจริญ

ต.ท่าแร่ อ.เมือง

จ.สกลนคร

081-739-6312
020 นายเบญจกูล   ศิริพรรณ สามัญ  

58 หมู่ 3 ต.ในเมือง

อ.บ้านไผ่

จ.สกลนคร

081-739-6312
021 นางบังอร   วงศ์ตาผา สามัญ 18 มี.ค. 2494

111 หมู่ 2 ถนนไอทียู

อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-728048

081-052-2425

022 นางรัญจวน   พิสิฐพงศ์ สามัญ 6 ก.พ. 2480

1894/16  ถนนรัฐพัฒนา

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-712969
023 นางนุ่มนวล   แสนสำแดง สามัญ 19 ต.ค. 2496

1070/1 ซอย 7 ถนนเจริญเมือง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

089-841-8368
024 ผ.อ.เจน   บุณยารมย์ สามัญ 31 พ.ค. 2478

456/2 ถนนมรรคาลัย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-714134
025 ผ.อ.สุมาลี   บุณยารมย์ สามัญ 14 มิ.ย. 2480

456/2 ถนนมรรคาลัย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

084-602-4060
026 นายอาจ   สาขามุละ สามัญ 1 ก.พ. 2480

196 ถนนมรรคาลัย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-711672
027 นางเอ็นดู   สาขามุละ สามัญ 10 เม.ย. 2479

196 ถนนมรรคาลัย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-711672
028 นางจิราวรรณ   คุปตะเวทิน สามัญ 29 พ.ย. 2488

741 ถนนใสสว่าง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-715063

081-055-4636

029 นางจันทร์เพ็ญ   ทับทิม สามัญ 25 มี.ค. 2489

792 ถนนเรืองสวัสดิ

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-714867

087-947-5440

030 นางวิจิตร   อุ่นสากล สามัญ 7 ม.ค. 2480

1305/8 ถนนสุขเกษม

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-711020

081-380-2449

031 น.ส.เพ็ญศรี   นวลมณี สามัญ 30 ธ.ค. 2481

237/1 ถนนกำจัดภัย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-711985

089-572-4430

032 นางโฉมเฉลา   วิไลศิลป์ สามัญ 19 พ.ย. 2489

619/1 ถนนเสรีไทย

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-736180

081-768-8617

033 น.ส.ยาจิตต์   บุราณฤธิ์ สามัญ 2 พ.ค. 2494

273/1 หมู่ 13 ถนนสกล-กาฬาสินธ์

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-732754

087-234-0170

034 นางวนิดา   พลราษฎร์ สามัญ 28 พ.ค. 2493

1186/1 ถนนใสสว่าง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-713452

087-230-0489

035 นางมาเจอ   โก๊สุโข สามัญ 2 ก.พ. 2495

105 หมู่ 4 ถนนสกล-นาแก้ว

ต.ท่าแร่ อ.เมือง

จ.สกลนคร

081-769-0103
036 นางนงนุช   บุตรพิมพ์ สามัญ 13 เม.ย. 2499

427 ถนนสุขเกษม

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

085-218-7918
037 นายรังสรรค์   บุตรพิมพ์ สมทบ 14 ส.ค. 2492

427 ถนนสุขเกษม

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

081-975-0875
038 นางเครือวัลย์   พังแสงสุ สามัญ 20 พ.ค. 2493

29 หมู่ 14 ถนนสกล-นาแก

ต.งิ้วด่อน อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-160022

082-844-5022

039 นายชาญชัย   ยาศิริ สมทบ 9 ก.ค. 2491

361 หมู่ 2 ถนนไอ.ที.ยู

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

087-857-5965
040 นางสุภาภรณ์   อัจฉริยชีวิน สามัญ 24 มิ.ย. 2495

733 หมู่ ถนนคูเมือง

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

042-714181

081-965-9660

041 นางอรวรรณ   วัชญากาญจน์ สามัญ 27 ธ.ค. 2497

101 ซอย 15 ถนนโบราณสถานธาตุดุม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

จ.สกลนคร

087-864-1641
042 นายประทีป   ทันทะวา สามัญ 3 ต.ค. 2481

603/3 ถนนเจริญเมือง

อ.เมือง จ.สกลนคร

042-711491

081-3670749

043 น.ส.อิสราภรณ์   ปรีชาญาณ สามัญ 20 ก.ย. 2499

852/25 ถนนสุขเกษม

อ.เมือง จ.สกลนคร

081-048-3330
044 นางเพ็ญศรี   จันทรโชติ สามัญ 26 ต.ค. 2485

318 ถนนเปรมปรีดา

อ.เมือง จ.สกลนคร

042-713017
045 นายบำรุง   จันทรโชติ สามัญ 10 ก.ค. 2486

318 ถนนเปรมปรีดา

อ.เมือง จ.สกลนคร

042-713017
046 นายชวลิต   ตติยะรัตน์ สามัญ 16 ต.ค. 2495

727/1 ถนนเรืองสวัสดิ์

อ.เมือง จ.สกลนคร

081-954-8229

042-713804

047 นางดอกไม้   ตติยะรัตน์ สามัญ 17 มี.ค. 2497

727/1 ถนนเรืองสวัสดิ์

อ.เมือง จ.สกลนคร

081-0577137

042-713804

048 น.ส.วาสนา   สุพัฒน์ สามัญ 31 ส.ค. 2498

1037/1 ถนนเจริญเมือง

อ.เมือง จ.สกลนคร

081-975-4344

042-712010

049 ผศ.ดร.สระบุรี   ไชยมงคล สามัญ 18 เม.ย. 2487

315 หมู่ 1 ต.ม่วงสามสิบ

อ.ม่วงสามสิบ

จ.อุบลราชธานี   34140

087-2148379

 

บทความล่าสุด

grade

Facebook Sakolraj

Templates by BIGtheme NET