ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

     1. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program: EP ) มัธยมศึกษาปีที่ 1
     2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) มัธยมศึกษาปีที่ 4
     3. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( Science Mathematics Technology and Environment : SMTE ) มัธยมศึกษาปีที่ 1
     4. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( Science Mathematics Technology and Environment : SMTE ) มัธยมศึกษาปีที่ 4
     5. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science : CS ) มัธยมศึกษาปีที่ 1