Home

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยงค์ เขื่อนขันธ์ เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางสกลรัตน์ สวัสดิ์มูล ได้รับรางวัล เข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี"

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางวิภา มุ่งนากลาง
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกีรยติ "คุรุสดุดี"

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางสิริพรรณ นามละคร
ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางบังอร ผานะวงค์
ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางรุจิพัชญ์ อรุวิวัฒนานนท์
ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ได้รับรางวัล "บุคคลดีเด่นของหน่วยงาน"

โรงเรียนสกลราชขอแสดงความยินดี

นางธนตพร พูนปริญญา
ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คนเก่งของเรา

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Image is not available

วันที่ 11 - 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 รายการ

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2560

Image is not available

วันศุกร์ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09ซ00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


งานปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา 2560

Image is not available

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


สนามสอบ O-NET , GAT/PAT

ประจำปีการศึกษา 2560

Image is not available

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการสอบวัดความรูประดับชาติ โดยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเป็นสถานสอบหลัก

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


ไมโครมาราธอน ครบ ๑๐๗ ปี สกลราช

ในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Image is not available

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการวิ่งไมโครมาราธอน ครบรอบ ๑๐๗ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ณ สนามกีฬาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

คลิกที่ ไอคอน เพื่อดูรูปขนาดใหญ่


previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider